កំណែសេដ្ឋកិច្ចវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ [v1.6] APK + OBB for Android

0
1

Description of កំណែសេដ្ឋកិច្ចវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១

អារម្ភកថា
ជំពួកទី១ សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារនិងផលិតកម្ម
ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច
ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារ
ការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារ
ទីផ្សារ
រចនាសម្ព័ន្ធទីផ្សារ
គ្រឹះសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារនៅកម្ពុជា
កម្មសិទ្ធិឯកជននិងសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើស
ផលិតផលជាតិ
ផលិតកម្ម
ព្រំដែនសមត្ថភាពផលិតកម្ម
សំណួរចញ្ចប់ជំពូកទី១
ជំពួកទី២ រដ្ឋនិងសេដ្ឋកិច្ច
មីក្រូនិងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច
គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច
សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
តួនាទីរដ្ឋក្នុងដំណើរសេដ្ឋកិច្ច
អន្តរាគមន៍រដ្ឋក្នុងទីផ្សារ
ចំណូលជាតិ
គោលនយោបាយចំណាយនិងសារពើពន្ធ
ជាតូបនីយកម្មនិងឯកជនូបនីយកម្ម
ពលកម្មនិងប្រាក់បៀវត្ស
ភាពគ្មានការងារធ្វើ
វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច
កម្មវិធីជាតិសម្រាប់នីតិសម្បទានិងអភិវឌ្ឍន៍
សំណួរចញ្ចប់ជំពូកទី២
ជំពួកទី៣ ប្រវត្តិគំនិតសេដ្ឋកិច្ច
បណ្ដាគំនិតផ្តួចផ្តើមដំបូង
បណ្ដាគំនិតតន្តី
គំនិតលោកកាល់ម៉ាក្សនិងគំនិតតន្តី
បណ្ដាគំនិតតន្រ្តីថ្មីនិងសមតាទូទៅ
កេនជាមួយនិងគំនិតបូរណនិយោជន៍
សំណួរចញ្ចប់ជំពូកទី៣

Preface
First, the economy, markets and manufacturing
        Economic system
        Market economy system
        Evaluation of the market economy system
        The market
        Market structure
        Market economy foundation in Cambodia
        Private property and freedom of choice
        National Product
        Production
        Production capacity boundaries
        Chapter I End Questions
Second, the state and the economy
        Micro and macroeconomics
        Economic policy
        Cambodia’s economy
        The role of the state in economic performance
        State intervention in marketing
        National income
        Expenditure and fiscal policy
        Nationalization and privatization
        Labor and wages
        Unemployment
        Recession
        National Program for Rehabilitation and Development
        Question # 2
Third, economic history
        Initiatives
        Ideas
        The ideas of Calmx Marx and the Idea
        New music ideas and general themes
        He came up with the Bonus Ideas
        Questions in Chapter 3

App nameកំណែសេដ្ឋកិច្ចវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១
App packagecom.lengpanha.answer.grade11.economic
PublisherLENGPANHA
GenreEducation
Size3.9M
Platform4.1 and up
Version1.6

Download កំណែសេដ្ឋកិច្ចវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ [v1.6] APK + OBB for Android

com.lengpanha.answer.grade11.economic_1.6.zipcom.lengpanha.answer.grade11.economic_1.6.apk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.